A-Z ELEKTRO leden / únor 2021

vzdělávání 92 | A-Z ELEKTRO | leden/únor 2021 Elektrotechnická školení nejen s LPE s. r. o. Online akce s náloží toho nejpodstatnějšího z elektrotechniky, nových norem a podstatných zákonů i novinky a vychytávky předních elektro firem – na to vše se můžete těšit v únoru a březnu. Žádnému reviznímu technikovi by neměla ujít akce zaměřená na nové TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000–6, ale vyberou si jistě i projektanti, pracovníci elektro i montážních firem, výrobci a další. A pozor: U všech online akcí získáte nejen přístup k živému vysílání, ale záznam akce budete mít k dispozici ještě alespoň 14 dní (u vybraných akcí dokonce celý měsíc), můžete se tak k videu znovu vrátit nebo přednášky shlédnout jindy, než jsou termíny školení. Jak vytvořit protokol o určení vnějších vlivů? Online praktické školení, kde se s Ing. Janem Hlavatým prakticky naučíte vytvořit protokol o určení VV. Teorie – nejdůležitější základ a přehled o tom, kde se nejčastěji chybuje, zaberou ma- ximálně půlku semináře. Zbylý čas – praktická ukázka, jak protokol o ur- čení vnějších vlivů vytvořit – vezmeme prázdný list papíru, a v rámci školení vytvoříme protokol od A do Z (V nejme- nované reálné výrobní hale nábytku. Budou tam administrativní i průmys- lové prostory, dřevovýroba, sklady a expedice, sociální zázemí, atd.). Tento protokol je součástí podkladů, které obdržíte spolu s prezentacemi ze školení. 12. 2. 2021 – online – cena 3000 Kč Nová TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000–6 – seznámení s požadavky na revize a revizní zprávy Zásady uvedené v TNI 33 2000–6:2020 Elektrické instalace nízkého na- pětí – Část 6: Revize – Komentář k ČSN 33 2000–6 ed. 2. Jak měřit impedanci poruchové smyčky dle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a zároveň aplikovat požadavky ČSN 33 2000–6 ed.2? Rámcové po- žadavky na obsah revizních zpráv a provedení revizí. Zásady uvedené v TNI 33 2000-4-41 ed. 3. Požadavky na provedení uzemnění v jednotlivých sítích. Ochranné pospojování. Prou- dové chrániče – řešení v případě nevy- hovující impedance smyčky. Aplikace požadavků ČSN 33 2000–6 a TNI k této normě i TNI 33 2000-4-41 ed. 3. – prak- tický postup, časté chyby, praktické dopady a doporučení. 16. 2. online – cena od 900 Kč Návrh uzemnění z hlediska zkratových proudů Online akce, kde probereme: návrh uzemnění z hlediska ochrany před bleskem podle normy ČSN EN 62305–3 a 4 ed.2. Návrh uzemňovací soustavy úsekových odpojovačů VN, trafosta- nic VN/NN a průmyslových objektů z pohledu dovoleného dotykového, resp. krokového napětí a z pohledu zkratových proudů ve smyslu norem ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a ČSN EN 50522. Praktické zkuše- nosti s návrhem a údržbou uzemnění. 25. 2. 2021 – online – cena od 900 Kč Specifické instalace, elektroinstalace z pohledu požární ochrany, datové rozvody a vnitřní IP komunikace (3. část akce Úvod do projektování) V současné době již většina objektů obsahuje nejen silnoproudé rozvody ale také rozvody datové. U složitých instalací navrhuje datové rozvody spe- cialista, ale v mnoha případech poža- duje investor, aby jednoduché datové rozvody byly součástí silnoproudu. V úvodu online semináře jsou proto zařazeny informace pro projektanty silnoproudu o základech datových rozvodů a řešení domácích telefonů v bytových domech na datových rozvodech. Dále budou pro specifické objekty probrány speciální požadavky, které jsou často roztroušeny v mnoha normách elektro, požárních i předmě- tových. Požadavky z hlediska požár- ních norem probereme podrobně. Na závěr se zaměříme na návrh nouzo- vého osvětlení, jeho druhy, a rady pro výběr nejvhodnějších typu. 4. 3. 2021 – online – zdarma díky part- nerům školení: 2N Telekomunikace a. s., Network Group, s. r. o., MODUS, spol. s r.o., Eaton Elektrotechnika s. r. o., DNA Central Europe, s. r. o., DEHN s. r. o. Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110–1 ed. 3 a komentáře TNI 34 3100 Online přednáška se zaměří na: základní zásady pro práci na EZ, provozní a pracovní postupy pro práce bez napětí / s napětím / v blízkosti živých částí, vztah mezi elektrotech- nickou kvalifikací, bezpečnou vzdá- leností a formou řízení pracovníků, práce při údržbě tak, jak je pojímá ČSN EN 50110–1 ed. 3 včetně komentáře k této normě – TNI 34 3100 – Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti při práci na vypnutém elektrickém zařízení vn a v blízkosti živých částí – zajišťování pracoviště, požadavky ke splnění při použití „Příkazu B“. 9. 3. 2021 – online – cena od 900 Kč Specifika projektování ve zdravotnictví Jak se vypořádat s projektováním ve zdravotnických prostorech? Projekto- vání ve zdravotnictví - jak začít? Na co si dát pozor? Jak se orientovat v nor- mách, zákonech a vyhláškách? Víte, jaké jsou základní odlišnosti a zásady ve zdravotnických instalacích? Co je to MDO, DO, VDO, ZIS a k čemu je to dobré? Co má obsahovat projektová dokumentace ve zdravotnictví a čím se odlišuje? Základní pravidla pro jednot- livé prostory ve zdravotnictví. Pokud chcete začít projektovat ve zdravotnictví, tento seminář s Ing. Janem Hlavatým Vám podá základní přehled informací. 12. 3. 2021 – online – cena od 1200 Kč

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=